Algemene Voorwaarden The Brand Agency

 Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten van The Brand Agency wordt verstaan onder:

 1. The Brand Agency, kantoorhoudende te Molenweg 64, 6741 KM Lunteren
 2. Cliënt, de natuurlijke- of rechtspersoon met wie THE BRAND AGENCY een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 3. Overeenkomst: een schriftelijk contract tussen THE BRAND AGENCY en de cliënt waarin de dienst(en) die THE BRAND AGENCY levert aan de cliënt is opgenomen.
 4. Diensten: de diensten waarvan levering met de cliënt is overeengekomen in de overeenkomst. Hieronder vallen onder meer: de dienstverlening en advisering betreffende marketing, communicatie en public relations.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- of schriftelijke
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van THE BRAND AGENCY, voor zover daarvan tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden van cliënt of derden zijn voor THE BRAND AGENCY slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 Offerte/Investeringsvoorstel

 1. Een offerte (investeringsvoorstel) van THE BRAND AGENCY, daaronder tevens begrepen aanbiedingen in de vorm van mondelinge aanbiedingen en mededelingen, zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien de offerte uit meerdere onderdelen is samengesteld, is THE BRAND AGENCY niet verplicht
tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat THE BRAND AGENCY de door cliënt voor
akkoord getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, waarbij de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien cliënt van oordeel is dat de overeenkomst niet juist is weergegeven, dient hij zulks binnen vijf werkdagen per mail kenbaar te maken.
 3. Voor overeenkomsten die naar hun aard en omvang gering zijn wordt geen opdrachtbevestiging verzonden en geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
 4. Voor alle overige diensten en/of producten van THE BRAND AGENCY geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een opleveringsdatum is afgesproken, kan THE BRAND AGENCY bij overschrijding van die datum niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, tenzij dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen en schriftelijk is
vastgelegd.
 6. Voor een goede en volledige nakoming van de overeenkomst is THE BRAND AGENCY gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de kosten daarvan aan cliënt in rekening te brengen. Uiteraard zal THE BRAND AGENCY bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. THE BRAND AGENCY is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal THE BRAND AGENCY deze wijzigingen en aanvullingen en de eventueel daarmede gepaard gaande financiële consequenties schriftelijk, of per e-mail bevestigen.

 

Artikel 5 Opzegging

 1. In geval van tussentijdse opzegging door cliënt heeft THE BRAND AGENCY recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, tenzij de opzegging het gevolg is van feiten en omstandigheden, die aan THE BRAND AGENCY zijn toe te rekenen.
 2. Indien van toepassing, is THE BRAND AGENCY gerechtigd de voorlopige resultaten van haar werkzaamheden on hold te zetten totdat volledige betaling van de tot de opzegging verrichte werkzaamheden door cliënt heeft plaatsgevonden, tenzij deze daarvoor zekerheid heeft gesteld. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld drukwerk en het opleveren van een internetsite.

 

Artikel 6 Honorarium

 1. THE BRAND AGENCY offreert en factureert haar werkzaamheden op grond van de prijs per uur vermenigvuldigd met het aantal door de opdrachtgever gewerkte uren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien de te verwachten duur van de werkzaamheden langer is dan één maand en/of het geoffreerde factuurbedrag hoger is dan € 500,- (excl. 21% BTW) is THE BRAND AGENCY gerechtigd betaling in termijnen te verlangen.
 3. Indien van toepassing, worden reistijd, reiskosten en verblijfkosten in rekening
gebracht.
 4. In geval van overschrijding van de overeengekomen prijs ten gevolge van meerwerk, behoudt THE BRAND AGENCY, met inachtneming van het hiervoor onder artikel 4 sub g bepaalde, zich het recht voor om op basis van een te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.
 5. Geoffreerde bedragen worden in een wettig Nederlands betaalmiddel vermeld en zijn altijd exclusief 21% BTW.
 6. Indien er sprake is van een internationaal concept welke wordt uitgerold in meerdere landen, zal THE BRAND AGENCY gerechtigd zijn hiervoor een conceptfee door te berekenen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door THE BRAND AGENCY in het kader van offertes en overeenkomsten ter sprake gebrachte en/of uitgewerkte mondelinge of schriftelijke ideeën en uitwerkingen daarvan, blijven eigendom van THE BRAND AGENCY. Zonder voorafgaande toestemming van THE BRAND AGENCY is cliënt niet gerechtigd de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk op een andere wijze te gebruiken, aan derden ter beschikking te stellen of over te dragen.
 2. THE BRAND AGENCY is gerechtigd, doch nimmer verplicht, haar logo, naam, adres en websitegegevens te vermelden op de aan cliënt geleverde zaken, aftiteling en/of website, tenzij cliënt voor de aanvang van de opdracht heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.
 3. THE BRAND AGENCY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voor cliënt ontwikkelde producten te gebruiken voor demonstratie, promotie- en acquisitiedoeleinden.
 4. Indien een idee auteursrechtelijke bescherming geniet, zal bij inbreuk aanspraak op schadevergoeding ontstaan, waarvan de hoogte minimaal de helft van het bedrag voor de geoffreerde prestatie zal bedragen.
 5. De cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan THE BRAND AGENCY van apparatuur, programmatuur, voor publicatie en websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De cliënt zal THE BRAND AGENCY vrijwaren tegen elke actie die gebasseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen, waaronder tevens begrepen ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van de aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie, accountgegevens, gegevensbestanden etc, alles in de ruimste zin des woords, tenzij cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking of openbaarmaking verlangd wordt op basis van wettelijke bepalingen.

 

Artikel 9 Verplichtingen van THE BRAND AGENCY

 1. Aan de zijde van THE BRAND AGENCY bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten naar beste kunnen en zo zorgvuldig mogelijk aan de cliënt te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan), schade veroorzaakt door publicaties door derden in de media of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

 

Artikel 11 Facturen en klachten

 1. Facturen van THE BRAND AGENCY vermelden het honorarium, de door haar verrichte werkzaamheden, eventuele reisuren, reis- en verblijfkosten en, indien van toepassing, kosten van ingeschakelde derden en de betalingstermijn.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk, en bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk, door cliënt aan THE BRAND AGENCY te worden gemeld.
 3. Indien de klacht gegrond is, zal THE BRAND AGENCY al het mogelijke doen om de klacht te verhelpen, evenwel zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding, direct of indirect, kan doen gelden.
 4. Het indienen van klachten schort de overige betalingsverplichtingen van cliënt niet op.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Betalingen dienen 50% vooraf en 50% achteraf met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, zonder korting of verrekening, in wettig Nederlands betaalmiddel te worden voldaan op een door THE BRAND AGENCY op de factuur aangegeven wijze.
 Social Media advertising zal ten alle tijden vooraf worden gefactureerd.
 2. Klachten of bezwaren, zoals omschreven in artikel 11, tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Cliënt is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, gerekend over hele maanden na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Indien de vigerende wettelijke rente hoger is dan 2% geldt de wettelijke rente.
 4. Blijft cliënt na ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan behoudt THE BRAND AGENCY zich het recht voor:

1) indien de werkzaamheden het ontwikkelen van een website betreffen, de toegang tot de website te blokkeren, zolang betaling niet heeft plaatsgehad;
2) de vordering uit handen te geven. In welk geval cliënt naast het verschuldigde
bedrag, inclusief de in dit artikel bedoelde rente, tevens gehouden is tot vergoeding van de incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal
verschuldigde bedrag.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. In geval van overmacht kan de cliënt THE BRAND AGENCY nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien THE BRAND AGENCY niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieverbindingen. Alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan THE BRAND AGENCY niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 2. Indien THE BRAND AGENCY door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 3. THE BRAND AGENCY zal cliënt onverwijld op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de onderdelen van de overeenkomst, die als gevolg van de overmacht niet kunnen worden nagekomen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
ONZE KANTOREN

The Brand Agency
Le Beau Hof 1
2316 LB LEIDEN
+31621147502

The Brand Agency
Molenweg 64
6741 KM LUNTEREN
+31648469924

CONTACT

info@thebrandagency.nl

KVK Utrecht 30268937
BTW NL001921317B22

CONNECT

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google